• icon169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • iconbbs@buu.ac.th

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

วันและเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ - 08.00 / 16.30 น.

icon

เบอร์โทรติดต่อ

+66 3810 2397

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

Event
งานประชาสัมพันธ์คณะฯ

สมุดโทรศัพท์ คณะฯ

สำหรับบุคลากรคณะ
(ตอนโหลด Login ด้วย @go เท่านั้น)


Download here

ระบบงานบุคคล

Event
ระบบงานบุคคล

ระบบลาออนไลน์

e-Leave
Event
ระบบงานบุคคล

ระบบบุคลากรออนไลน์

e-person
Event
ระบบงานบุคคล (เอกสาร PDF)

แบบฟอร์มงานบุคคล

Event
ระบบงานบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล

    - เอกสารคำสั่งแต่งตั้งประธานสาขา

ระบบงานบริหารจัดการ

Event
ระบบงานบริหารจัดการ

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

Event
ระบบงานบริหารจัดการ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ

Event
ระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ

ระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ

ระบบงานวิชาการ

ระบบงานอาคารและสถานที่

Event
ระบบงานอาคารและสถานที่

ระบบจองยานพาหนะออนไลน์

Event
ระบบงานอาคารและสถานที่

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบงานแผน และงบประมาณ

Event
ระบบงานแผน

Event
แผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ

- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ม. 2566 - งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ม. 2567 NEW สำหรับบุคลากรคณะ (ตอนโหลด Login ด้วย @go เท่านั้น)

ระบบงานสารสนเทศ

ระบบงานบัญชีการเงิน และพัสดุ

Event
ระบบงานบัญชีการเงิน และพัสดุ

ระบบงานบัญชีการเงิน และพัสดุ