ข้อแนะนำในการใช้งานการจอง ห้องเรียน-ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

 • ให้ตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ทางเมนูห้องเรียนด้านล่าง หากว่างท่านสามารถขอใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้ (กรณีที่ไม่ว่างให้ติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • กรอกรายละเอียด วัน-เวลาที่ต้องการใช้งานให้ครบถ้วน อีเมลติดต่อกลับ รวมไปถึงรายการสิ่งของที่ต้องการให้ติดตั้งเพิ่มเติม หากไม่มีสามารถเว้นว่างไว้ได้
 • ทันทีที่มีการกด Submit ระบบจะแจ้งยืนยันรอบแรกว่าท่านได้ทำการจองไว้แล้ว แต่สิทธิ์ในการอนุญาตการใช้งานห้องนั้น ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อย 3 วันทำการ
 • เมื่อการจองที่ท่านขอมาถูกตรวจสอบภายในระยะเวลา 3 วันทำการเรียบร้อยแล้ว จะมีจดหมายอนุญาตให้ใช้ห้องส่งกลับไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้
 • หมายเหตุ : การขอในระบบต้องรออย่างน้อย 3 วันทำการเพื่ออนุมัติ (ไม่นับเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ขอใช้ห้องที่นี่ครับ

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

  ตารางการใช้ห้องเรียน(ในความดูแล) คณะบริหารธุรกิจ

  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยบูรพา (BBS Building) .....[SEE MAP]

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  Burapha Business School, Burapha University
  Contact: bbs@buu.ac.th :: Tel.038-102397-8