• icon169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 • iconbbs@buu.ac.th

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
 • icon

วันและเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ - 08.00 / 16.30 น.

icon

เบอร์โทรติดต่อ

+66 3810 2397

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

Courses
ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration (Tourism and Hospitality Management)
อักษรย่อภาษาไทย: บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.B.A.(Tourism and Hospitality Management)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์การบริหารจัดการ ด้วยนวัตกรรมในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ไปสู่นักบริหารระดับต้น เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของประเทศและพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มีดังต่อไปนี้

   1. มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีวินัย แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี มีความอดทน มีจิตสาธารณะ และจิตบริการ
   2. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและระดับนานาชาติ
   3. มีทักษะและสมรรถนะในงานบริการและสมรรถนะการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ มีความเป็นผู้ประกอบการ, มีจิตใจการบริการ, การสื่อสารภาษาอังกฤษ, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, และความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย เป็นสมรรถนะพื้นฐานตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (Demand Driven) ในระดับประเทศและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีความสร้างสรรค์ บูรณาการข้ามศาสตร์ได้ และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมและวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้ปฏิบัติงาน, ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มีภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และบูรณาการความรู้เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้
   5. มีทักษะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแสวงหาข้อมูล ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ออกแบบอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการท่องเที่ยว และมีทักษะทางการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการศึกษา

1. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
3. รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
4. มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ / 4 เดือน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยบูรพา
ทั้งนี้เกณฑ์ในการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา อ่านต่อได้ที่เว็บรับสมัครออนไลน์ http://regservice.buu.ac.th

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร / เทอมละประมาณ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ไม่รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชุดเครื่องแบบสาขา โครงการ เช่น ปฐมนิเทศสาขา การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สัมมนา กิจกรรมในรายวิชาเอกเลือก ค่าใช้จ่ายในการเก็บเส้นทางทัศนศึกษา และกิจกรรมศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
โดยดูรายละเอียดค่าเทอมเหมาจ่ายได้ที่ http://reg.buu.ac.th

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

       1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต

       2.1 หมวดวิชาแกนบริหารธุรกิจ 30 หน่วยกิต
       2.2 หมวดวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
       2.3 หมวดวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
       2.4 หมวดวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
       2.5 หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต

Instructor
อ.วรรณภา อุดมผล
ประธานสาขาวิชา
ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (กจ.ม.) คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Master DROIT, RCONOMIE, GESTION, a finalite INDIFFERENCIEE, Mention MANAGEMENT DES TECHNOLOGIES, specialite CHARGE D’AFFAIRES INTERNATIONAL – L’institut d’Administration des Entreprises, Université de Montpellier 2 (FRANCE)
 • ปริญญาตรี (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว) กลุ่มการจัดการการท่องเที่ยว (บธ.บ.) คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 • Instructor
  ดร.สานนท์ อนันทานนท์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Philosophy : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยพายัพ

 • Instructor
  ผศ.ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Ph.D. (Hospitality and Tourism Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท M.A. (Tourism Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Instructor
  ดร.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Philosophy Architectural Heritage Management and Tourism (International Program) : มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • Instructor
  ดร.จิตรลดา ปิ่นทอง
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา

 • D.HTM. (Hospitality and Tourism Management)- The Hong Kong Polytechnic University
 • M.A. (Tourism Management)- Assumption University
 • PGdip (Hospitality Management)- Glion Hotel School, Switzerland
 • ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • น.บ. (นิเทศศาสตร์)- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • ประวัติการศึกษา

 • MSc (International Hospitality Management) : University of Strathclyde, UK
 • การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • Instructor
  อ.กิตติภัทท์ ปรีดาธรรม
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา


 • แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 • อาชีพในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการขนส่ง เช่น บริษัทนำเที่ยว ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน ธุรกิจเรือท่องเที่ยว ธุรกิจการจำหน่ายของที่ระลึก ธุรกิจการจัดงานประชุม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

 • อาชีพในธุรกิจที่พักแรมและภัตตาคารประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, Condominium, Service Apartment, Guest House หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านที่พักอาศัย ด้านภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านอาหาร Fast Food ธุรกิจอาหารไทยในต่างประเทศ ธุรกิจอาหารสำหรับสายการบิน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอาหารและเครื่องดื่ม

 • รายละเอียดหลักสูตร

  • ระยะเวลา : 4 ปี
  • จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
  • รูปแบบการเรียน : ภาษาไทยและภาษอังกฤษ
  • แผนการเรียน : วิทย์-คณิตย์ หรือ ศิลป์-คำนวณ