• icon169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 • iconbbs@buu.ac.th

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
 • icon

วันและเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ - 08.00 / 16.30 น.

icon

เบอร์โทรติดต่อ

+66 3810 2397

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

Courses
ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Business Administration
อักษรย่อภาษาไทย: บธ.ม.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M.B.A.

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างมหาบัณฑิต ที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ ด้วยการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง เป็นนักวิชาการที่ใฝ่ศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และเป็นนักปฏิบัติที่สามารถแสวงหาองค์ความรู้ มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

สมรรถนะหลัก

1.เป็นผู้นำที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม
2.เป็นนักวิเคราะห์และแก้ปัญหา ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในอาเซียนบนพื้นฐานวิชาการ
3.นำองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ สร้างองค์ความรู้ใหม่จากฐานความรู้เดิม และ เสนอแนะแนวทางการประกอบธุรกิจตามความถนัดของตนอย่างมืออาชีพ หรือสามารถศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
4.แสดงความคิดเห็นทางธุรกิจในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์
5.สื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจผ่านสื่อต่างๆ ได้

รูปแบบการศึกษา

1. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี
2. หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
3. รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
4. เรียนเสาร์ และอาทิตย์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
แผน ก

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2.เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.มีผลทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.ไม่เป็นผู้พ้นสภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยการถูกลงโทษไล่ออก
6.คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


แผน ข

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงาน หรือเป็นผู้ประกอบการ
2.เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.มีผลทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.ไม่เป็นผู้พ้นสภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยการถูกลงโทษไล่ออก
6.คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 180,000 บาท รายละเอียด คลิก

โครงสร้างหลักสูตร

       1.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
       1.2 หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
       1.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
       1.4 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

Instructor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Environment, Development, and Sustainability), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บธ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บธ.บ. (การจัดการ) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Human Resource Development) / มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Master of Advanced Business Practice / University of South Australia, Australia
 • M.B.A. / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • B.B.A. (Hotel Management) / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • Instructor
  ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ประวัติการศึกษา

 • Docteur en Sciences de gestion / Université Paul Valéry (Montpelli er III),Franch
 • วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บธ.บ.(การบริหารงานบุคคล) / มหาวิทยาลัยบูรพา

 • แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 • ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ

 • นักวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารธุรกิจ

 • รายละเอียดหลักสูตร

  • ระยะเวลา : 2 ปี
  • จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
  • รูปแบบการเรียน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียน : แผน ก. และ แผน ข.