• icon169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 • iconbbs@buu.ac.th

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
 • icon

วันและเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ - 08.00 / 16.30 น.

icon

เบอร์โทรติดต่อ

+66 3810 2397

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

Courses

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: บัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Accountancy
อักษรย่อภาษาไทย: บช.บ.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Acc.

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัญชีบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชี และการสอบบัญชีที่ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ควบคู่กับการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาชีพบัญชีและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้งทางเศรษฐกิจสังคมได้

วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิตแล้ว บัญชีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

   1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใช้ทักษะทางวิชาชีพโดยความสุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และองค์กร
   2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะปัญญาทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
   3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำความรู้ด้านบัญชีและทักษะวิชาชีพบัญชีประยุกต์ในการปฏิบัติงานและในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
   4. มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยสามารถนำความรู้ด้านการบัญชีและทักษะวิชาชีพบัญชีพัฒนางาน ประสานงานและสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม
   5. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม
   6. มีความสามารถประยุกต์ความรู้ด้านบัญชีและทักษะวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติงานร่วมกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบการศึกษา

1. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
3. รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
4. มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ / 4 เดือน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยบูรพา
ทั้งนี้เกณฑ์ในการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา อ่านต่อได้ที่เว็บรับสมัครออนไลน์ http://regservice.buu.ac.th

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร / เทอมละประมาณ


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

       1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 9 หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 หน่วยกิต

       2.1 หมวดวิชาแกน 30 หน่วยกิต
       2.2 หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต
              -วิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต
              -วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
              -วิชาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 8 หน่วยกิต

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration (Finance) : University of Denver, Colorado.
 • บัญชีบัณฑิต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Instructor
  ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) : มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Instructor
  อาจารย์กรวิภา เทียนภาสกร
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา

 • บช.ม. / มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บธ.บ. (การบัญชี) / มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Instructor
  อาจารย์ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) : มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Instructor
  อาจารย์ดวงกมล นีรพัฒนกุล
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา

 • บช.ม. / มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บช.บ. / มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Instructor
  อาจารย์ปุณณภา สอนดา
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา

 • บช.ม. / มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บช.บ. / มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Instructor
  อาจารย์สุชาดา วุฒิปัญญารัตนกุล
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา

 • บช.ม. / มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บช.บ. / มหาวิทยาลัยบูรพา

 • บัณฑิตบัญชี สามารถประกอบอาชีพในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานที่เกี่ยวข้องกับ

 • ผู้ทำบัญชี
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • นักวิเคราะห์/ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • นักวิชาชีพบัญชีในแขนงอื่น ๆ

 • รายละเอียดหลักสูตร

  • ระยะเวลา : 4 ปี
  • จำนวนหน่วยกิต : 131 หน่วยกิต
  • รูปแบบการเรียน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียน : วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ