• icon169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 • iconbbs@buu.ac.th

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
 • icon

วันและเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ - 08.00 / 16.30 น.

icon

เบอร์โทรติดต่อ

+66 3810 2397

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

Courses
ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Management (International Tourism Management)
อักษรย่อภาษาไทย: กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M.M. (International Tourism Management)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งสร้างนักบริหารและผู้ประกอบการให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถจัดการปัญหา และ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม เพื่อปรับตัว พร้อมรองรับการทำงานสมัยใหม่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

สมรรถนะหลัก

1.สร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม สามารถปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงกฎระเบียบขององค์การ และปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ
2.เป็นผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์ด้านการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ด้านการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างบูรณาการเชิงนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
3.แสวงหาความรู้อย่างเนื่อง สามารถประเมินโอกาสและเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ วิชาการ นโยบาย ชุมชนท้องถิ่น สังคม ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศสามารถกำหนดกลงยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
4.มีภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมได้อย่างเป็นดี
5.มีทักษะภาษาสื่อสาร สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการจัดทำธุรกิจและเพื่อการผลิตผลงานวิชาการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างเป็นอย่างดี

รูปแบบการศึกษา

1. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี
2. หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
3. รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
4. เรียนเสาร์ และอาทิตย์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข

1.เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะการจัดการและการท่องเที่ยว หรือคณะกรรมการอื่นที่เรียกชื่อในทำนองเดียวกัน
2.เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 185,000 บาท แบ่งเป็น 4 งวด

 • งวดที่ 1 ภาคต้น ชำระ 50,000 บาท
 • งวดที่ 2 ภาคปลาย ชำระ 50,000 บาท
 • งวดที่ 3 ภาคฤดูร้อน ชำระ 35,000 บาท
 • งวดที่ 4 ภาคต้น ชำระ 50,000 บาท
 • อ้างอิง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

  โครงสร้างหลักสูตร

         1.1 หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
         1.2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
         1.4 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

         1.1 หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
         1.2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
         1.4 งานนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

  ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Corporate Management) / Xiamen University,People's Republic of China
 • บธ.ม. (การตลาด) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • Instructor
  ดร.ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) / มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ประวัติการศึกษา

 • Ph.D ( Hospitality and Tourism Management) / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • M.A. (Tourism Management) / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / มหาวิทยาลัยบูรพา

 • แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 • ประกอบอาชีพในธุรกิจเอกชน เช่น ธุรกิจนำเที่ยวการบริหารและการดำเนินการโรงแรมและที่พัก ธุรกิจจัดการทรัพย์สิน ธุรกิจการตลาดและให้คำปรึกษา ธุรกิจนันทนาการ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจความงาม ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 • ประกอบอาชีพในสายราชการ เช่น ผู้บริหารองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

 • ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการท่องเที่ยว

 • รายละเอียดหลักสูตร

  • ระยะเวลา : 2 ปี
  • จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  • รูปแบบการเรียน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียน : แผน ก. แบบ ก2 และ แผน ข.