• icon169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • iconbbs@buu.ac.th

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

วันและเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ - 08.00 / 16.30 น.

icon

เบอร์โทรติดต่อ

+66 3810 2397

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Event
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.วรรณภา ลือกิตินันท์

ผู้รักษาการแทนประธานสาขา / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


Wannapa.w236@yahoo.com BBS 038-102397


ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ

อาจารย์


pornrat@buu.ac.th BBS 903 038-102397

ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่

อาจารย์ / รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ


kanvalai@go.buu.ac.th BBS 905 038-102397

ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ

อาจารย์

นักบริหารงานบุคคลวิชาชีพชั้น 3
(บริหารค่าตอบแทน)


wanvice@buu.ac.th BBS 934 038-102397

ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ณฤดี พรหมสุวรรณ

อาจารย์


sureerat@buu.ac.th BBS 930 038-102397

ข้อมูลเพิ่มเติม