• icon169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 • iconbbs@buu.ac.th

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
 • icon

วันและเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ - 08.00 / 16.30 น.

icon

เบอร์โทรติดต่อ

+66 3810 2397

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงิน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

Courses
ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration
อักษรย่อภาษาไทย: บธ.บ.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.B.A.

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งสร้างนักบริหารธุรกิจและผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการเงิน การตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการและนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยสามารถประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทางบริหารธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

   1) ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณในอาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม และรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและอนุรักษ์ความเป็นไทย
   2) อธิบายหลักการ ทฤษฎีด้านบริหารธุรกิจและนวัตกรรม องค์ความรู้เฉพาะในกลุ่มวิชาอย่างเป็นระบบ ความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้าน และงานวิจัยที่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะการประกอบการ การดำเนินธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประเทศและสากล
   3) แสดงพฤติกรรมการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ประยุกต์องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและองค์ความรู้ในกลุ่มวิชาเพื่อปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของงาน และนำไปสู่แนวทางในการสร้างนวัตกรรม มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อเสนอแนะแนวทางที่สร้างสรรค์และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจและศาสตร์ต่างๆเพื่อการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ และพัฒนาแผนธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
   4) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและส่วนรวม แสดงภาวะผู้นำอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในพหุวัฒนธรรม มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตาม และประสานงาน โน้มน้าวจูงใจ เจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการ สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้อง
   5) สืบค้น วิเคราะห์และใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขอย่างรู้เท่าทันในการแก้ไขปัญหา และในการตัดสินใจด้านธุรกิจได้อย่างเหมาะสม สื่อสารและนำเสนอโดยใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งการสื่อสารโดยทั่วไปและการสื่อสารในสาขาอาชีพของตน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะกลุ่มวิชา เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่ายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

สมรรถนะเฉพาะกลุ่มวิชาการเงิน

1. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพทางการเงิน
2. อธิบายหลักการทางการเงิน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
3. บูรณาการองค์ความรู้ทางการเงินเพื่อนำไปใช้ในการสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพทางการเงินได้
4. สื่อสาร อธิบายความหมายของข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
5. ใช้เทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการทางการเงิน

รูปแบบการศึกษา

1. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
3. รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
4. มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ / 4 เดือน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยบูรพา
ทั้งนี้เกณฑ์ในการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา อ่านต่อได้ที่เว็บรับสมัครออนไลน์ http://regservice.buu.ac.th

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร / เทอมละประมาณ


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

       1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 9 หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 หน่วยกิต

       2.1 หมวดวิชาแกน 33 หน่วยกิต
       2.2 หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต
              -วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
              -วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
              -วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต

Instructor
อ.ราเมศวร์ คุณวรรณพงษ์
ประธานสาขาวิชา
ประวัติการศึกษา

 • บธ.ม. (การเงิน) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บธ.บ. (การเงิน) / มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ประวัติการศึกษา • Instructor
  ดร.วิชญาดา ถนอมชาติ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Economics) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.ม. / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศ.บ. (การเงินและการคลัง) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • Instructor
  อ.กมลวรรณ รอดหริ่ง
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา

 • บช.ม. / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บธ.บ. (การบัญชี) / มหาวิทยาลัยบูรพา

 • Instructor
  ดร.เนตรดาว ชัยเขต
  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
  ประวัติการศึกษา

 • Doctorat sciences de gestion / University of Montpellier III, France
 • บช.ม. / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บธ.บ. (การบัญชี) / มหาวิทยาลัยบูรพา

 • แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 • การเงิน
 • ราชการ
 • ธุรกิจส่วนตัว

 • รายละเอียดหลักสูตร

  • ระยะเวลา : 4 ปี
  • จำนวนหน่วยกิต : 128 หน่วยกิต
  • รูปแบบการเรียน : ภาษาไทยและภาษอังกฤษ
  • แผนการเรียน : วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ