• icon169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 • iconbbs@buu.ac.th

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
 • icon

วันและเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ - 08.00 / 16.30 น.

icon

เบอร์โทรติดต่อ

+66 3810 2397

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

Courses
ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Management)
อักษรย่อภาษาไทย: ปร.ด. (การจัดการ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: Ph.D. (Management)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีความเป็นเลิศทางวิจัยและวิชาการอย่างลึกซึ้งในศาสตร์การจัดการ ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งานวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ระดับสากล ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ได้ในทางปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ คำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะด้านการจัดการ

1.มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรม แสดงออกอย่างเหมาะสมและส่งเสริมหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
2.มีความรอบรู้และเข้าใจถ่องแท้ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิเคราะห์แนวโน้มในศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจและการวิจัยในสาขาการจัดการธุรกิจชั้นสูง ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3.มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลองค์ความรู้เดิมและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนออกแบบโครงการวิจัยที่แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจ
4.มีความเป็นผู้นำ มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ในกิจกรรมกลุ่ม และสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
5.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เข้าใจความหมายเชิงตัวเลข สามารถสื่อสารและเผยแพร่ประเด็นที่ซับซ้อน ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยผ่านสื่อที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในวงกว้างได้

สมรรถนะหลัก

1.มีทักษะในการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านการจัดการที่สอดคล้องความต้องการในการพัฒนาประเทศในภูมิภาคตะวันออก ซึ่งมีคุณภาพในระดับสูงและสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมได้อย่างยั่งยืน
2.มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน องค์ความรู้เดิมรวมถึงพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ด้านการจัดการ โดยบูรณาการองค์ความรู้ระดับสากล ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3.มีความสามารถในการวางแผน และจัดการองค์การภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
4.มีจริยธรรมในการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ในศาสตร์ทางด้านการจัดการ โดยตระหนักถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการศึกษา

1. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตร 3 ปี
2. หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
3. รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
4. เรียนเสาร์ และอาทิตย์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
แบบ 1.1

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
3.จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
5.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาผ่านการทำวิทยานิพนธ์แผน ก.


แบบ 2.1

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
3.จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา


แบบ 2.2

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
3.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
4.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

คุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

"มีความรอบรู้ในวิวัฒนาการของศาสตร์การจัดการธุรกิจ และสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนำมาพัฒนาวิชาการและวิชาชีพได้"

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 850,000 บาท รายละเอียด คลิก

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • กศ.ม. (เทคโนโลยทางการศึกษา) : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 • Instructor
  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Development Administration) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • MA. (Human Resource Management) / Middlesex University, UK
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รป.ม. (บริหารรัฐกิจ) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บธ.บ. (การโฆษณา) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 • อาจารย์สาขาวิชาการจัดการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 • นักวิจัย นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 • ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ องค์การธุรกิจหรือองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 • รายละเอียดหลักสูตร

  • ระยะเวลา : 3 ปี
  • แบบ 1.1: ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  • แบบ 2.1: ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
  • แบบ 2.2: ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
  • รูปแบบการเรียน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียน : แบบ1.1 /แบบ2.1 /แบบ2.2