• icon169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • iconbbs@buu.ac.th

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

วันและเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ - 08.00 / 16.30 น.

icon

เบอร์โทรติดต่อ

+66 3810 2397

คณะกรรมการประจำคณะ

Event
คณะกรรมการประจำคณะ

ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประธานกรรมการ


punnee@go.buu.ac.th BBS 210 038-102397

ข้อมูลเพิ่มเติม
Jiraprapa
คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
คณะกรรมการประจำคณะ

ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
คณะกรรมการประจำคณะ

คุณเบญจ มอนโกเมอรี่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
คณะกรรมการประจำคณะ

ผศ.ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่

รองคณบดี

กรรมการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
คณะกรรมการประจำคณะ

ดร.สานนท์ อนันทานนท์

รองคณบดี

กรรมการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
คณะกรรมการประจำคณะ

รศ.ดร.สมบัติ ธำรงสินถาวร

ประธานสาขาวิชา

กรรมการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
คณะกรรมการประจำคณะ

ดร.ธีระชินภัทร รามเดชะ

ประธานสาขาวิชา

กรรมการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
คณะกรรมการประจำคณะ

ผศ.ดร.การุณ สุขสองห้อง

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
คณะกรรมการประจำคณะ

ผศ.ดร.ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
คณะกรรมการประจำคณะ

ผศ.ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
คณะกรรมการประจำคณะ

ดร.กมลวรรณ รอดหริ่ง

รองคณบดี

กรรมการและเลขานุการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Event
คณะกรรมการประจำคณะ

นางสาวอาภาพร อรรคปัญญา

ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูลเพิ่มเติม