• icon169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • iconbbs@buu.ac.th

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

วันและเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ - 08.00 / 16.30 น.

icon

เบอร์โทรติดต่อ

+66 3810 2397

งานสหกิจศึกษา

Blog Details

สหกิจศึกษา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา(Co-operative Education: Co-op) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน ระหว่างการ
เรียนของนิสิตในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบ
เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยกำหนดใหนิสิคออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะเสมือนหนึ่ง
เป็นพนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ซึ่งนิสิตจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและ
คุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงานและการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะ
ด้านการพัฒนาตนเองเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นิสิตออกไปปฏิบัติงาน
จริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ


วัตถุประสงค์

1. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน
2. เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการวิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแกนิสิตในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน
3. เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
4. ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนิสิตสหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น


ประโยชน์ที่ได้รับที่ได้รับจากสหกิจศึกษา

สถานประกอบการ

1. มีนิสิตช่วยปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา
2. พนักงานประจำมีเวลาทำงานที่สำคัญได้มากขึ้น
3. ใช้เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
4. มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา
5. เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา


มหาวิทยาลัย

1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และ ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
2. ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
3. สหกิจศึกษาช่วยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการและตลาดแรงงาน


นิสิต

1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนโดยตรง
2. เกิดการพัฒนาตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นความรับผิดชอบการจัดการและมีความมั่นใจ
3. เกิดทักษะในการนำเสนอและการสื่อสาร
4. มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา
5. เลือกสายอาชีพได้อย่างถูกต้องตามความถนัด
6. เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงาน
7. ได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการตามที่สถานประกอบการเห็นสมควร