BBS
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครทุนบุญรอดพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครทุนบุญรอดพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560
ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-4 ระดับปริญญาตรี
-ครอบครัวฐานะยากจน
-ประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
-GPA 2.00 ขึ้นไป (ชั้นปีที่ 1 ต้องมีเกรดสะสมจาก ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.00)
-เมื่อได้รับทุน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
-ไม่เป็นผู้ได้รับจากแหล่งอื่น ๆ 
 นิสิตสามารถสมัครได้ที่ http://affair.buu.ac.th 
-เข้า login  Student login 
-เลือกเมนู ทุนบุญรอดพัมนา
-เข้าเมนู ลงทะเบียนสมัครขอรับทุนการศึกษา
-กรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อย เลือกเมนู ยืนยัน ทุกครั้ง
*** หนังสือรับรองความประพฤติ ขอได้ที่งานแนะแนวฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันายน 2560
จากนั้นค่อยรวบรวมเอกสารที่ถูกกำหนด
-ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ระหว่างวันที่ 6-29 กันยายน 2560 ห้องกลุ่มงานแนะแนวแลฃะวินัยนิสิต ชั้น 1 อาคารกองกิจ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
-สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่http://affair.buu.ac.th

รายละเอียดตามเอกสารแนบ