BBS
ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนฯ กองทุนพระเทพคุณาธาร จิรปุญญาเถระ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ได้กรุณาจัดสรรกองทุน พระเทพคุณาธาร จิรปุญญาเถระ เพื่อมอบเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้นิสิตฯ จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท และได้ประกาศรายชื่อนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ผู้ได้รับทุนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คือ

นางสาวสโรชา  พรมเสือ รหัสนิสิต ๕๗๑๓๐๕๙๐ นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาการเงิน