BBS
รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน Spring School Program 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น


ด้วย ม.บูรพา ได้รับการประสานจากเครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) และ Japan Student Services Organization (JASSO) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับ ป.ตรีชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการ Spring School Program 2017 "Walking along the Path of Japan's Modern History, Culture & Heritage, and Contemporaty Society" ระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-23 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยผู้ได้รับคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ Chiba University และสิ่งที่จะได้รับ ดังนี้.-

-ที่พัก จำนวน 10 คืน พร้อมอาหารเช้า (13-22 มีนาคม พ.ศ. 2560)

-ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกเข้า

-รถรับส่งไป-กลับ สนามบิน

-การเดินทางโดยรถไฟ

-งานเลี้ยงต้อนรับและงานเลี้ยงอาลา

ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าตั๋วเดินทางไป-กลับ/ ค่า visa/ ค่าประกันท่องเที่ยว/ ค่าตรวจสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://studyonkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_exchange.do หรือเบอร์โทรศัพท์ 038-102941-42

อาคาร ภปร.ชั้น 8 ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560