BBS
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


ขอให้นิสิต (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) โปรดเข้ารับสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง 213 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2