BBS
ธนาคารกรุงเทพ จะเข้ามารับสมัครงาน วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


งานสรรหาและจัดรับพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จะเข้ามาดำเนินการรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ ๔ เพือรับเป็นพนักงานของธนาคารกรุงเทพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง BBS-105 จึงขอเรียนเชิญนิสิตชั้นปีที่ ๔ ทุกท่านเข้าร่วมตามวันและเวลาดังกล่าว