BBS
ประกาศขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร


ด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๙ กองกิจการนิสิต จะดำเนินการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ต้องการใช้สิทธิ์ในการผ่อนผันฯ (ยกเว้นผู้ที่ได้ขอผ่อนผันไปแล้ว) รายละเอียดตามไฟล์แนบ (pdf.)  และขอให้นำเอกสารตามข้อ ๓. (ตามไฟล์แนบ) ยื่นที่ห้อง ๒๑๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ