BBS
รับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2559


ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดสรรทุนให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่มีผลการเรียนสะสม 2.75 ขึ้นไป

ในสายสังคมศาสตร์ ธรกิจ และกฏหมาย จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด) โดยผู้รับทุนต้องเข้ารับ

การฝึกงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ตามที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษากำหนดไว้ ดาวน์โหลดใบสมัครตามไฟล์ pdf แนบ

ส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้ที่ คุณไพบูลย์  บุญล้อม กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 038-102532

***ผู้สมัครต้องไม่ได้เป็นผู้รับทุนจากที่อื่นแล้ว (ยกเว้น กยศ.)***