BBS
รับสมัครทุนบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด ปีการศึกษา ๒๕๕๙


ด้วยบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดสรรทุนการศึกษาทุนบุญรอดพัฒนานิสิต ให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ตรายละเอียดตามไฟล์แนบ)