BBS
ประกาศรายชื่อ ผู้กู้รายเก่า(เปลี่ยนสถานศึกษา) และผู้กู้รายใหม่ ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙


ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา กองกิจการนิสิต กลุ่มงานบริการนิสิตได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ให้นิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษาที่ได้สิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ตามไฟล์ pdf.)