BBS
โครงการอบรม “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R”


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรบรรยาย มีคณาจารย์เข้าร่วมรับการอบรมกว่า ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ