BBS
แจ้งความต้องการลงทะเบียนเรียน ในภาคฤดูร้อน-2561 (เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป) วิชา OM, QA, STAT


ประกาศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียน

  • รายวิชา 66831259 - Production and Operation Management (การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน)
  • รายวิชา 66821159 - Quantitative Analysis for Management (การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ)
  • รายวิชา 66810159 - Business Statistics (สถิติธุรกิจ)

วันเวลาเรียน ยังไม่กำหนดครับ   


ทางงานวิชาการคณะฯ 

มีความประสงค์ขอดูจำนวนนิสิตที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว ในเทอม ภาคฤดูร้อน/2561    


ลงชื่อออนไลน์ได้ที่นี่ครับ

https://goo.gl/5DAA8a