BBS
เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ในภาคฤดูร้อน-2560 (7 รายวิชา)


ประกาศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

ขอให้นิสิตที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ลงชื่อ เพื่อพิจารณาการเปิดรายวิชา 

  1. 668101 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)
  2. 668312 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operation Management)
  3. 668211 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ (Quantitative Analysis for Management) 
  4. 663212 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
  5. 66411159 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
  6. 664332 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)  update
  7. 668111 องค์การและการจัดการ (Organization and Management)  update

เปิดรับถึง 23 มีนาคม 2561  ก่อนเวลา 16.00 น. นะครับ

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ครับ  >> https://goo.gl/j79LTZ