BBS
รายชื่อผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐


รายชื่อผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ. ห้อง BBS ๘๐๘ -๘๐๗ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

            หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

           ๑. ชื่อเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานบริษัทสยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด (งานนิพนธ์)

               ผู้สอบ นางพรทิพย์ อินทร์แจง  

           ๒. ชื่อเรื่อง สภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (วิทยานิพนธ์)

               ผู้สอบ นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์ 

          ๓. ชื่อเรื่อง การรับรู้การบริหารจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลต่อลักษณะการเป็นหนี้ของพนักงานบริษัทเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง (วิทยานิพนธ์)

               ผู้สอบ นายภัทรพงศ์ ฐิติกุล 

          ๔. ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อระดับการยอมรับอำนาจและประสิทธิผลการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (งานนิพนธ์)

               ผู้สอบ น.ส.มณฑิรา เอี่ยมอารมณ์ 

         ๕. ชื่อเรื่อง อิทธิพลของบุคลิกภาพและการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพัน สู่ความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานขายในกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี (วิทยานิพนธ์)

               ผู้สอบ น.ส.ธีรนุช ศิริจันโท 


ครั้งที่ ๒  วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป ณ. ห้อง BBS ๘๐๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

       ๑. ชื่อเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการธุรกิจทำความสะอาดของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมจังหวัดชลบุรี (งานนิพนธ์)

            ผู้สอบ นายสุธี ทองขาว (IS)