BBS
ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ไม่จำกัดคณะและชั้นปีที่สนใจธุรกิจ Startup เข้าร่วมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ Startup Camp ฟรี