BBS
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Far East University สาธารณรัฐเกาหลี

1. โครงการ Global Leadership Development Program (4 สัปดาห์) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คุณสมบัติ  เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี 
ระยะเวลา 11 กรกฏาคม - 7 สิงหาคม 2560 

จำนวนรับ 2 คน

เอกสารประกอบการสมัคร และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุน

1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ หน้าที่ 1) หนังสือรับรองการเป็นนิสิต สำเนาผลการเรียน (ทรานสคริปต์) สำเนาหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2. ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจาก Far East University ได้แก่ ค่าที่พัก (ไม่รวมค่ามัดค่าที่พัก) และมื้ออาหาร ค่ากิจกรรมและศึกษาดูงาน

3. ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) 50% ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 45,000 บาท

*หมายเหตุ 
นิสิตผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และการดำเนินการขอเอกสารตรวจลงตราประเภทนักเรียน ค่าประกันการเดินทางและสุขภาพด้วยตนเอง และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองอนุญาตให้เดินทางไปร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร


2. โครงการ Spring Semester Exchange Program (4 เดือน) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คุณสมบัติ  เป็นนิสิตปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี 
ระยะเวลา 14 สิงหาคม - 15 ธันวาคม 2560 

จำนวนรับ 2 คน

เอกสารประกอบการสมัคร และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุน

1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ หน้าที่ 2-4) หนังสือรับรองการเป็นนิสิต สำเนาผลการเรียน (ทรานสคริปต์) สำเนาหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2. ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจาก Far East University ได้แก่ ค่าที่พัก (ไม่รวมค่ามัดจำค่าที่พัก)

3. ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) 50% ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 45,000 บาท

*หมายเหตุ 1
นิสิตผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และการดำเนินการขอเอกสารตรวจลงตราประเภทนักเรียน ค่าประกันการเดินทางและสุขภาพด้วยตนเอง และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองอนุญาตให้เดินทางไปร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร