BBS
คณะการจัดการและการท่องเที่ยวจัดโครงการ Global Seminar in IT Management 2017


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ Global Seminar in IT Management ๒๐๑๗ โดยความร่วมมือกับ IAE School of Management มหาวิทยาลัยมงต์เปริเย่ร์ (IAE-UM) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดโครงการดังกล่าว มีนิสิตระดับปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิตสารสนเทศจาก IAE-UM จำนวน ๒๕ คน และผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน ๖ คน นำโดย Prof. Anne Loubes Prof. Emmanuel Houze และ Prof. Regis Meissonier  คณบดีและผู้บริหารจากสถาบัน IAE เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ภายในโครงการ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีพิธีเปิดต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารญ์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ได้จัดการเรียนการสอนและสัมมนาในหัวข้อการจัดการนวัตกรรม โดยเรียนเชิญผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านสารสนเทศและการจัดการนวัตกรรมเป็นวิทยากรบรรยาย รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการจัดการระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมระดับโลกที่มีที่ตั้งในประเทสไทย ตลอดจนการทำกิจกรรม CSR และการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ เพื่อให้อาคันตุกะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทย