BBS
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว/บางแสน
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Master of Administration Program
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration
อักษรย่อภาษาไทย บธ.ม.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.B.A.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 180,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน การปฐมนิเทศเชิงกลยุทธ์ การปัจฉิมนิเทศ การศึกษาดูงานภายในประเทศ ไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิตแรกเข้า จำนวน 2,000 บาท ในวันรายงานตัว และค่ายื่นคำร้องขอรับปริญญา 1,500 บาท แบ่งชำระจำนวน 4 งวด (ตามภาคการศึกษา) งวดที่ 1, งวดที่ 2, งวดที่ 3 และงวดที่ 4 จำนวนงวดละ 45,000 บาท
วันและเวลาในการศึกษา
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

ค่าสมัครสอบ 500 บาท สมัครได้ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

-- วันธรรมดา เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

-- วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 7 ห้อง 701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

ดูรายละเอียด และการเดินทางไปอาคารคณะการจัดการและการท่องเที่ยว


สมัครทางไปรษณีย์

ค่าสมัคร 550 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ธนาณัติ สั่งจ่ายในนามคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งไปรษณีย์มาที่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 วงเล็บมุมซอง “สมัครเรียนปริญญาโท”


หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร (Download จากเว็บไซต์หรือขอรับที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา)

>> Download ใบสมัคร (pdf) (Click Download Here) <<

2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานแสดงผลวุฒิการศึกษาประกอบด้วยปริญญาบัตรหรือใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี และใบแสดงผลการศึกษา

5. ใบรับรองจากหัวหน้างานและ/หรืออาจารย์ผู้เคยสอน จำนวน 1 คน

>> Download ใบรับรอง (pdf) (หน้าที่ 4) (Click Download Here) <<

6. สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ (TOEFL/ IELTS) หรือ หลักฐานคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ BUU Test อายุภายใน 2 ปี จำนวน 1 ฉบับ

การสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 13.2.2 สำหรับแผน ก แบบ ก และ 13.2.3 สำหรับแผน ข
แผน ก แบบ ก (2)
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แผน ข
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงาน
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม