BBS
Aug 25 โครงการสัมมนางานนิพนธ์สำหรับนิสิตปริญญาโท


          ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสัมมนางานนิพนธ์สำหรับนิสิตปริญญาโท เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและการเตรียมพร้อมทำวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข ผู้ช่วยคณบดีด้านยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร รวมทั้งมีคณาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์คณะการจัดการและการท่องเที่ยวร่วมให้คำปรึกษากับนิสิตเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิตทำวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพตามกำหนดระยะเวลาการศึกษา ณ ห้อง BBS ๘๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ