BBS
Jun 6 ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๑๐


อาจารย์กมลวรรณ รอดหริ่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสหกิจศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้แทนประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช