BBS
Jun 7 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารธุรกิจ มข. วิทยาเขตหนองคาย


          คณะการจัดการและการท่องเที่ยว นำโดย ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดี ประธานสาขา และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) วิทยาเขตหนองคาย ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง BBS ๘๐๑