BBS
May 29 ประชุมคณะทำงาน EEC-HDC ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประชุมคณะทำงาน EEC-HDC มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (Tourism S-Curve)

ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมในฐานะหัวหน้าทีมศึกษาความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Tourism S-Curve) และรายงานผลความคืบหน้าการทำงานกับคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC – HDC) พร้อมหัวหน้าคณะทำงานในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประธานคณะทำงาน EEC-HDC เป็นประธานการประชุมฯ

ทั้งนี้ การประชุมมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตกำลังคนให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC อย่างสูงสุดซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน