BBS
May 11 โครงการรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา


          ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง BBS ๘๐๑ ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะการจัดการและการท่องเที่ยวเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป