BBS
May 9 โครงการ The Training on Gender in Planning and Governance for Local Government Functionaries 2019


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการ The Training on Gender in Planning and Governance for Local Government Functionaries 2019 สำหรับผู้บริหารและเจ้าที่รัฐในท้องถิ่นของราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน ๒๘ คน โดยจัดงานต้อนรับและแนะนำรายละเอียดโครงการฯ นำโดย ดร.การุณ สุขสองห้อง รองประธานกรรมการโครงการฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา (เทา-ทอง)  ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการศึกษาดูงานกลุ่มสตรีที่มีผลการดำเนินงานที่ดี การศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐ และการฟังบรรยายพิเศษด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพฯ