BBS
Apr 23 ประธานคณะทำงานฯ EEC-HDC เยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC – HDC) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมทั้งหารือการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC โดยมี ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าทีมศึกษาความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (S-Curve) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ รองคณบดี ให้การต้อนรับและร่วมหารือในประเด็นดังกล่าว ณ สำนักงานคณบดี ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว