BBS
Mar 28 งานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๙ และงานปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


           รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๙  โดยมี ดร.การุณ สุขสองห้อง รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ผู้แทนประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งดำเนินงานโดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประกอบด้วยรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ๔ รางวัล และรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ๙ รางวัล มีสถานประกอบการ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายเข้าร่วม ๑,๐๐๐ คน และมีสถานประกอบการที่ร่วมจัดสหกิจศึกษาจำนวน ๔๐ แห่งร่วมจัดบูธรับสมัครงาน (Job Fair) ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจสมัครงานและสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวนมากโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ และบริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

          ในวันเดียวกันนี้ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ จำนวนกว่า ๘๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.การุณ สุขสองห้อง รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้ปัจฉิมโอวาท และมอบรางวัลนิสิตดีเด่นคณะการจัดการและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง “รู้ทันการทำงานในยุคดิสทรับชั่นเทคโนโลยี” โดย คุณณรงค์ หน่อสกูล ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานบริหารแรงงานสัมพันธ์และทรัพยากรมนุษย์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน