BBS
Mar 27 สัปดาห์สุดท้ายของโครงการ “The Stock Master University”


โครงการอบรม “The Stock Master University” จัดโดยสาขาวิชาการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ บลจ.บัวหลวง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกิจกรรมบรรยายสัปดาห์สุดท้ายของโครงการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณทศพร โสภณเสถียรสุข และคุณสินธนันทน์ บุญยอด เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล ความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน การตั้งเป้าหมายทางการเงิน และการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมะสมกับตนเอง พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันเทรดหุ้นจำลองในโปรแกรม Click2win โดยผู้บริหารคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และผู้บริหารจาก บมจ.บัวหลวงและธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง BBS ๖๐๓-๖๐๔ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา