BBS
Mar 7 โครงการ “The Stock Master University”


        ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.การุณ สุขสองห้อง รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม “The Stock Master University” จัดโดยสาขาวิชาการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ บลจ.บัวหลวง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนหุ้นที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้มีความเข้าใจด้านการลงทุนและสามารถลงมือปฏิบัติจริงโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายทอดความรู้ ซึ่งในสัปดาห์แรกของการอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสินธนันทน์ บุญยอด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "พื้นฐานการลงทุนในหุ้น" และในทุกวันวันพฤหัสบดีถัดไปอีก ๓ ครั้ง คือ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔, ๒๑ และ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ได้รับเกียรติจากวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามลำดับดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณธารา อัตตสรรค์สาธิต บรรยายเรื่อง "Online Investor รู้จักนวัตกรรมและวิธีการวิเคราะห์หุ้นในยุคออนไลน์" วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณอรพรรณ บัวประชุม เป็นวิทยากร หัวข้อ "Investment Workshop" และ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณทศพร โสภณเสถียรสุข บรรยายเรื่อง "การบริหารการเงินส่วนบุคคล" และ "สายอาชีพด้านการเงินการธนาคาร" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา


ขอบคุณภาพจาก สาขาวิชาการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว