BBS
Mar 1 ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์


ดร.เนตรดาว ชัยเขต รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานวิชาการ งานกิจการนิสิต และผู้นำนิสิตจากสโมสรนิสิตร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๘๐ คน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานและรับฟังแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง BBS ๘๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยบูรพา