BBS
Sep 20 K SME Open House


ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม K SME Open House : Light up your career ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องงานสินเชื่อธุรกิจ และการแข่งขันการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจชิงรางวัลมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๖๐๓-๖๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ