BBS
Sep 13 งานสัมมนา “แนวทางการประกอบอาชีพในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”


ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ รองคณบดีและอาจารย์ประจำรายวิชาสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ ประธานสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติร่วมงานสัมมนา “แนวทางการประกอบอาชีพในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดยได้รับเกียติจาก ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต นายกสมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก เป็นวิทยากร โดยงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโดยนิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ชั้นปีที่ ๔ โดยมีนิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง ๔ ชั้นปีเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ