BBS
Sep 4 กิจกรรม “HRM น้องพี่ที่รัก”


ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ รองคณบดีและอาจารย์ประจำรายวิชา สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน กิจกรรม “HRM น้องพี่ที่รัก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว จัดโดยนิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ชั้นปีที่ ๔ โดยมีนิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง ๔ ชั้นปีเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ