BBS
Sep 4 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะทางสังคม


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะทางสังคม สำหรับกรรมการสโมสรนิสิตและผู้นำนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จ.เพชรบุรี และนำนิสิตเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกิจการนักศึกษา ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้นำนิสิตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานกิจการนิสิตเพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑