BBS
Aug 27 โครงการ Student Exchange Program


 ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาจาก Trisakti School of Tourism จำนวน ๓๔ คน อินโดนีเซียและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Student Exchange Program ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง ๓๔ คนนี้มีกำหนดศึกษารายวิชาต่าง ๆ ในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และฝึกงานในสถานประกอบการที่มีความร่วมมือกับคณะฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๒