BBS
Aug 27 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ดร.เนตรดาว ชัยเขต รองคณบดี ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ รองคณบดี และ ผศ.ดร.ธนภณ นิธิเชาวกุล ผู้ช่วยคณบดีและประธานสาขาการตลาด กล่าวต้อนรับ และให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โอกาสนี้ คุณธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพสู่ผู้บริหารยุค ๔.๐” และ ดร.บรรจบ ปิยมาตย์ บรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “การพัฒนาศักยภาพการทำงานและการทำงานเป็นทีม” เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมซัมมิทไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี