BBS
Aug 14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี          ดร.ศิรดา จารุตกานนท์ และ อาจารย์ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชีและการเงิน ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของคณะ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๒๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ