BBS
Aug 14 กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิต และผู้นำนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เพื่อแจ้งนโยบายการดำเนินงานพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนิสิตเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารงาน และส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ