BBS
Aug 14 ประชุมหารือการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีกับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด


          ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนภณ นิธิเชาวกุล ผู้ช่วยคณบดี และประธานสาขาการตลาด และคุณวันทนา ยั่งยืน นักวิชาการศึกษา ร่วมต้อนรับและประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนิสิตในโครงการความร่วมมือดังกล่าว เพื่อหารือการจัดการศึกษาร่วมกันในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ