BBS
Aug 11 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการจัดการ


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ร่วมกับ บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการจัดการ (Managerial Competencies Development Program: MCDP) รุ่นที่ ๑ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการบริหารและการจัดการให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๒๓ คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว กล่าวเปิดงาน และมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรม และ ผู้บริหารระดับสูงจาก แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการ ระหว่างวันที่ ๖-๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๘๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ