BBS
Aug 9 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และทีมผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ดร.พินิจ ดวงจินดา ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ผศ.ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์ กรรมการ (บุคคลภายใน) และอาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ (บุคคลภายใน) และนางวรภร พิมพา เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนกรรมการประจำคณะฯ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และตัวแทนศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตรวจประเมินดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง BBS ๑๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ